Vsebina 

PROBLEMSKA NALOGA

Več poti do istega cilja - sinteza estra

EKSPERIMENT

Ločevanje zmesi evgenola in metilevgenola

REAKCIJSKE SHEME*

enostavne sheme po vrsti reaktanta

ogljikovodiki

halogenirani ogljikovodiki

kisikove organske spojine

enostavne sheme po vrsti reakcije

oksidativna razgradnja

radikalska substitucija

elektrofilna adicija

oksidacija

eliminacija

nukleofilna adicija (vključno z estrenjem)

redukcija

hidroliza

razvejene sheme

pretvorbe alkohola

pretvorbe cikloalkena