LASTNOSTI KOVIN IN NEKOVIN
 
Elemente delimo po lastnostih v kovine in nekovine. Razlikujemo jih glede na njihovo električno prevodnost.
 
 
Kovinski značaj narašča od desne proti levi in od zgoraj navzdol.
 

LASTNOSTI

KOVINE

NEKOVINE

agregatno stanje

trdno (s) (razen Hg)

trdno (s), tekoče (l) (Br2 je edina tekočina), plinasto (g)

tališča, vrelišča

visoka

nižja v primerjavi s kovinami

videz

kovinski sijaj

brez kovinskega sijaja

električna in toplotna prevodnost

dobra

slaba (razen grafita)

gostota

velika

nizka

ionizacijska energija

nizka

visoka

tvorba ionov

tvorijo pozitivne ione - katione

(oddajajo elektrone)

tvorijo negativne ione -anione

(sprejemajo elektrone)

agregatno stanje oksidov

kovinski oksidi so trdni

nekovinske okside srečamo v vseh agregatnih stanjih

reakcija oksidov z vodo

kovinski oksidi tvorijo z vodo bazične raztopine

Na2O(s) +H2O(l) 2NaOH(aq)

nekovinski oksidi tvorijo z vodo kisle raztopine

CO2(g) + H2O(l) H2CO3(aq)

tvorba hidridov

kovine I. in II. skupine tvorijo trdne hidride, ki z vodo reagirajo tako, da nastane vodik in hidroksid.

NaH(g) + H2O(l) NaOH(aq) + H2(g)

dajejo plinaste ali tekoče spojine z vodikom

 
2.a   Večina elementov reagira s kisikom, pri čemer nastanejo oksidi.
 
kovinski oksidi
2Mg(s) + O2(g) 2MgO(s)
MgO(s) + H
2O(l) Mg(OH)2(aq) 
nekovinski oksidi
S8(s) + 8O2(g) 8SO2(g)
SO
2(g) + H2O(l) H2SO3(aq) 
 
2.b   Večina elementov daje spojine z vodikom. Spojine imenujemo hidridi, vodik ima v njih oksidacijsko število -1. Hidridi z vodo reagirajo bazično. Pri tem se sprošča vodik.
 
MgH2(s) + 2H2O(l) Mg(OH)2(aq) + 2H2(g)
 
3.Kovine elementov I. in II. skupine reagirajo z vodo tako, da nastane bazična raztopina (hidroksid) in vodik. Elementi I. skupine bolj burno reagirajo z vodo kot elementi II. skupine, ki reagirajo šele z vročo vodo.
 
2Na(s) + 2H2O(l) 2NaOH(aq) + H2(g)
 
Svoje znanje o kovinah in nekovinah lahko poglobiš in preveriš tako, da pritisneš na gumb periodni sistem, ki te popelje na stran, kjer s klikom na skupino periodnega sistema lahko pričneš z reševanjem nalog.